"องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว"
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยได้ประกาศ จัดตั้งเมื่อวันที่
2 มีนาคม พ.ศ.2538 .....

คนร้ายงัดประตูออฟฟิศ พนาสนธิ์กู้กู ภูเก็ต รื้อค้นเอาทรัพย์สิน ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คนร้ายงัดประตูออฟฟิศสำนักงานโครงการพนาสนธิ์ กู้กู จ.ภูเก็ต รื้อค้นทรัพย์สิน ได้คอมพิวเตอร์ และรูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม ... (ดู: 10)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554