"องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว"
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยได้ประกาศ จัดตั้งเมื่อวันที่
2 มีนาคม พ.ศ.2538 .....

ท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเสรีรถแท็กซี่มิเตอร์ วิ่งได้ทั่วจังหวัด ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดกว้างให้รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในภูเก็ตวิ่งได้อย่างเสรี ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.นี้เป็นต้นไป เผยขณะนี... (ดู: 2)
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
หน่วยงาน
                         กิจกรรม
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554