"องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว"
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยได้ประกาศ จัดตั้งเมื่อวันที่
2 มีนาคม พ.ศ.2538 .....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายลูคัส นีโอ (Lucas Neo) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง พร... (ดู: 67)
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
หน่วยงาน
                         กิจกรรม
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554