"องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว"
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยได้ประกาศ จัดตั้งเมื่อวันที่
2 มีนาคม พ.ศ.2538 .....

ตร.กะทู้สนธิกำลังสืบ จ.ภูเก็ต ตม.รวบ 3 ผุ้ต้องหาเวียดนามแก๊งค้ามนุษย์ ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจภูธรกะทู้สนธิกำลัง ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดภูเก็ต ตม. ร่วมจับกุม 3 ผู้ต้องหา แก๊งค้ามนุษย์ชาวเวียดนามตามหมายจั... (ดู: 16)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554